Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Instituut Esthémare en een cliënt waarop Instituut Esthémare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen Instituut Esthémare

Instituut Esthémare zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Instituut Esthémare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Instituut Esthémare melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Instituut Esthémare 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Instituut Esthémare de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Instituut Esthémare de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Instituut Esthémare moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan de bovenstaande verplichtingen van artikel 3 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Betaling

Instituut Esthémare vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties/nieuwsbrieven en social media zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Instituut Esthémare vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Instituut Esthémare neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt over op een klantenkaart.

Instituut Esthémare behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 1. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Instituut Esthémare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Instituut Esthémare is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 1. Garantie

Instituut Esthémare geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 1. Beschadiging & diefstal

Instituut Esthémare heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Instituut Esthémare meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 week na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Instituut Esthémare en de behandelende schoonheidsspecialiste. Instituut Esthémare moet de klager binnen 1 week adequaat antwoord geven. Indien een klacht over de behandeling gegrond is, zal Instituut Esthémare de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien een klacht over de producten gegrond is zal  het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoed worden.

Indien Instituut Esthémare en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 1. Specialisatie

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de Instituut Esthémare. Het instituut zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar. Instituut Esthémare is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Instituut Esthémare en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie  c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Volg ons op Facebook

Hieronder Tips & Tricks voor een gezonde huid

Nieuwsbrief 103 is uit.

Hij is er weer; de nieuwsbrief met alle belangrijke informatie over acties, nieuwe produkten en andere wetenswaardigheden. Lees hem via onderstaande link of krijg hem

Lees verder »

Nieuwsbrief 101 is uit!

Nieuwe acties, moederdag kadosets, mooie make-up look voor het voorjaar en nog veel meer! https://mailchi.mp/9126d5a27fd8/nieuwsbrief101

Lees verder »

Nieuwsbrief 99 is uit!

Alle nieuwtjes lezen, de mooie aanbiedingen bekijken en op de hoogte blijven? Bekijk de nieuwsbrief hier: https://mailchi.mp/81f780ee3917/nieuwsbrief99

Lees verder »

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief!

Minimaal 4x per jaar sturen wij een nieuwsbrief met aanbiedingen, wetenswaardigheden en informatie over producten, behandelingen en nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

Of ‘like’ onze Facebookpagina om nog sneller op de hoogte blijven van alle nieuws.